Phần này bao gồm Hướng dẫn cách sử dụng tiện ích GraphFunc vẽ đồ thị trực tuyến và một số bài viết ngắn liên quan tới Giải Tích về cách tính:

 • Diện Tích được giới hạn bởi đường cong f(x) và các trục trong khoảng (a; b).
 • Diện Tích Mặt của vật thể tròn xoay.
 • Cực Đại và Cực Tiểu của hàm số f(x) trong khoảng (a;b).
 • Độ Dài Cung của đường cong f(x) trong khoảng (a; b).
 • Nghiệm Gần Đúng của một phương trình tùy ý dựa vào đồ thị.
 • Tiếp Tuyến và Pháp Tuyến tại điểm tùy ý trên đường cong f(x).
 • Tổng các số hạng của một Dãy Số tùy ý.
 • Giải Hệ Phương Trình Tuyến với n phương trình và n ẩn số.
 • Thể Tích của vật thể tròn xoay.
 • Giải Phương Trình. (Bài viết đang cập nhật.  Chức năng đã có trong GraphFunc rồi.
 • Hàm Tọa Độ Cực.  Tính các đạo hàm, diện tích, diện tích mặt tròn xoay và thể tích của vật thể. (bài này đang viết, nhưng đã có chức năng trong tiện ích GraphFunc rồi).
 • Hàm Tham Số.  Tính các đạo hàm, diện tích, diện tích mặt tròn xoay và thể tích của vật thể. (bài này đang viết, nhưng đã có chức năng trong tiện ích GraphFunc rồi).

 

 

 

Chú ý:

 • Phiên bản GraphFunc đang được sửa và cập nhật liên tục.  Do đó, một số phần hướng dẫn có giao diện tương tác không đúng với phiên bản mới nhất, nhưng các nét chính về cách sử dụng tiện ích GraphFunc vẫn còn hiệu lực.
 • Máy bạn cần Java Runtime Environment (JRE) để dùng GraphFunc trong trang web này.  Bạn có thể dùng phần duyệt  Mozilla Firefox miễn phí có nhiều chức năng tương tự như Internet Explorer.  Một nét đặc chưng chính của Mozilla là khi máy bạn không có Java hay các plug-ins khác cài sẵn trong lúc bạn đang vào trang Web nào đó, thì bạn chỉ cần bấm nút mà Mozilla yêu cầu, thì các plug-ins sẽ được tải xuống và cài tự động trên máy bạn.

 

 


Copyright 2006 , www.seriesmathstudy.com. All rights reserved.